شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

گواهينامه انطباق محصول با استانداردهاي بين المللي (Product Certification)

گواهي انطباق پس انجام آزمون هاي تاييدي محصول، توسط آزمايشگاه هاي آكرديته به محصولات توليدكننده اعطاء مي شود. اين گواهينامه تضميني براي محصولات توليدكننده مي باشد.و قابليت رديابي بين المللي نتايج آزمون هاي انجام شده در آزمايشگاه بعنوان مرجع نتايج آزمون .ثبت مي گردد.


GOST‐Rروسيه براي تمامي محصولاتي كه وارد كشور روسيه ميشوند مطابق با قوانين دولت روسيه الزامي ميباشد. محصولات بدون اين نشان قابليت ورود به مرزهاي روسيه را نداردند.براي دريافت اين نشان كليه الزامات ايمني وEMCبه همراه مميزي كارخانهاي و بازرسيهاي ادواري الزامي ميباشد.

شبكه مشاوران ايران آماده همكاري جهت اخذ اين گواهي نامه براي صادركنندگان به كشورروسيه مي باشد .


نشان گواهي CCCبراي رنج وسيعي از محصولات توليد شده كه به چين صادر و فروخته ميشود اجباري ميباشد. نشانCCCگواهي ميكند كه محصولات الكتريكي در چين تست شده و مأمور رسيدگي مركز گواهي كيفيت چين، بازرسي اوليه كارخانه را انجام داده است.

شبكه مشاوران ايران باآگاهي از قوانينPRC وداشتن دانش و تجربه مورد نياز، شما را در راستاي مطمئن سازي وجودالزامات مورد نياز ايمني بازار چين كمك خواهد كرد.


كمسيون ارتباطات فدرال امريكاFCC,يك آژانس دولت فدرال ميباشد كه ارتباطات بينالمللي و بين ايالاتي را از طريق ارتباطات چند رسانه اي تنظيم ميكند (راديو، تلويزيون، ماهواره و ...).شبكه مشاوران ايران با دارا بودن كارشناسان متخصص وارتباط با شركتهاي گواهي دهنده دراين راستا به صادركنندگان

كمك خواهد نمود .


نشان PSEباتوجه به قانون ايمني مواد براي تجهيزات الكتريكي الزامي است.شبكه مشاوران ايران ميتواند شرايط انجام آزمونهاي مربوطه براي نشانPSE رادر آزمايشگاه آكرديته در تايوان زيرنظر شركتهاي بازرسي ذي صلاح هماهنگ نمايد .


گواهي نامه هايي كه توسط نمايندگي شركت SQC در ايران قابل صدور مي باشند :

تاييديه UV نوارهاي بهداشتي.

گواهي انطباق با الزامات FAO براي كود هاي ارگانيك .

گواهي ايزو ISO 22241 توصیه برای حمل و توزیع عامل کاهش NOx به AUS 32 .

تايديه بهداشتي بين المللي دستمالهاي مرطوب آرايشي .

گواهی انطباق با الزامات کدکس برای خوراک دام وطیور .Codex Task Force on Animal Feeding (REP13/AF)