ازمزاياي اين استاندارد بهينه سازي مصرف انرژي وكاهش اتلاف منابع رانام برد همچنين مي توان براي شركتهاي متقاضي استقرار اين استاندارد بطور عملي از سازمان سابا وام دريافت نمود .درثاني دارا بودن گواهي اين استاندارد يكي از پيش نياز هاي شركت در مناقصات شركتهاي پيمانكار نفتي مي باشد براي استقرارسيستم مديريت انرژي -تهيه تجهيزات كاهش انرژي ودريافت گواهي نامه بين المللي اين استاندارد با ما تماس حاصل فرماييد .

ISO 50001:2011 – Energy Management System

ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ، ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻧﺮژﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ . ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻮﻓﻖ (ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ) ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺍﻧﺮژﻱ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﺮژﻱ ﺑﺎﺭﺯ (Significant Energy Use)، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻼﻥ (Objectives) ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﺮﺩ (Targets) ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ (Action Plans) ﺍﻧﺮژﻱ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 

استاندارد های پیشنهادی برای کلیه صنایع

شرکت های مواد غذایی: جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود میتوانند از استانداردهای بین المللی استفاده نمایند. 

 استاندارد پیشنهادی: 

 ISO9001,ISO14001,ISO10002,ISO10004,ISO22000,HACCP,HALA,FDA,GMP,ORGANIC,BRC

شرکت های تولیدی و خدماتی : اعم از شرکتها، کارخانجات، کارگاهها، موسسات و ... که در حیطه وظایف خود محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه میدهند را شامل می شود.

 استاندارد پیشنهادی :                                                                                                                       

ISO9001,ISO14001,ISO10002,ISO10004,OHSAS18001,ISO45001,IATF16949,

شرکت های صادرکننده/وارد کننده: اعم از شرکتها، کارخانجات و ... که در حیطه وظایف خود محصولی را تولیدو تامین یا صادر می کنند را شامل می شود.

 استاندارد پیشنهادی: 

 ISO9001, HACCP,HALA,FDA,GMP,ORGANIC

 سازمان های دولتی و یانیمه دولتی: تمامی موسسات دولتی و سازمانهایی که تحت نظارت دولت هستندرا شامل می شوند مانند بیمارستانها، شهرداری هاو..

 استاندارد پیشنهادی:                                                                                                                        

ISO9001,ISO14001,ISO10002,ISO10004,OHSAS18001,EFQM,5S

 بیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت ارتقا سازمان خود بادریافت گواهینامه های ایزو می توانند به این مهم دست پیدا نمایند.

استاندارد پیشنهادی:                                                                                                                         

ISO9001,ISO14001,IWA1,ISO10015,ISO45001,ISO15189

مراکز آموزشی:کلیه مراکز آموزشی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف خود میتوانند از استانداردهای مربوط به موسسات آموزشی استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی: 

 ISO9001,ISO10004,IWA2,ISO10015,EFQM 

رستوران ها و کترینگ ها:تمامی رستورانها بدون توجه به بزرگی و کوچکی محل آنها و فقط بدلیل استانداردسازی و ارائه خدمات بهتر می توانند از ایزو مخصوص رستورانها استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی  :         

ISO9001,ISO22000,HACCP,HALAL,SFBB,ISO10002,ISO10004,BARISTA

 تجهیزات پزشکی: موسساتی که تولید کننده تجهیزات پزشکی هستند میتوانند برای تولید محصول مطابق با استانداردهای روز دنیا از ایزو مخصوص تجهیزات پزشکی استفاده نمایند

 استاندارد پیشنهادی :          

ISO9001,ISO14001,CE,ISO13485,ISO45001

  آژانس های مسافرتی: تمامی آژانس های هواپیمایی با توجه به بازار رقابتی در این حوزه میتوانند از استانداردهای ایزو جهت تبلیغات خود استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی : 

  ISO9001,ISO/AWI21620,ISO/TC228

 پیمانکاران: کلیه شرکتهای پیمانکار جهت اجرای پروژه های خود و با توجه به بحت دریافت رتبه و شرکت در مناقصات و وندورلیست ها به ایزو نیاز دارند

 استاندارد پیشنهادی : 

ISO9001,ISO14001,ISO450001,ISO50001,ISO31000 ,ISO10002,ISO10004,ISO15544,ISO17776

 انتشارات: تمامی نشریات وموسسات انتشارتی  به جهت انجام تبلیغات و با توجه به بازار رقابتی میتوانند از ایزو استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی : 

ISO9001,ISO10002,ISO10004,ISO9707,ISO14268

 صنعت نفت و گاز و پتروشیمی : تمامی شرکتهایی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند به توجه به اهمیت فعالیتشان در این حوزه نیازمند استفاده از خدمات ایزو دارند.

 استاندارد پیشنهادی : 

ISO9001,ISO14001,ISO450001,ISO50001,ISO31000,ISO/TS29001 ,ISO10002,ISO10004

 شرکت های تبلیغاتی:تمامی شرکتهای تبلیغاتی حال آنکه فعالیتشان در چه زمینه ای باشد میتوانند جهت امور تبلیغات شرکت خود  از ایزو استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی : 

 ISO9001,ISO10002,ISO10004

شرکتهای مخابراتی وامنیت اطلاعاتی:  تمامی شرکت هایی که در حیطه امنیت اطلاعات فعالیت دارند میتوانند در زمینه انجام خدمات بهتر خود از ایزو استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی:    

ISO9001,ISO27001,ISO10002,ISO10004 ,TIA 49

 مراکز آزمایشگاهی: تمامی آزمایشگاههای تشخیص طبی و یا آزمایشگاههای کالیبراسیون جهت ارائه نتایجی دقیق میتواننداز استانداردهای ایزو استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی : 

ISO17065,1SO17025,ISO15189,ISO9001   

موسسات مردم نهاد وخیریهNGO :تمامی موسسات مردم نهاد وخیریه جهت بهبود اثر بخشی درخدمات اجتماعی ونیز جلب اعتماد خیرین میتوانند از ایزو استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی:    

ISO9001,ISO26000,ISO10688,ISO10002,ISO10004,SGS Benchmarking