از مزاياي اين استاندارد كنترل ونظارت برزنجيره تامين غذرا مي توان نام برد وهمچنين شركتهاي متقاضي استقرار اين استانداردپس از پياده سازي ودريافت گواهي نامه مي توانند لوگوي اين استاندارد را روي محصول خود استفاده نمايند .درثاني دارا بودن گواهي اين استاندارد يكي از پيش نياز هاي اخذ گواهي نامه بازرسي صادرات به عراق مي باشد براي استقرارسيستم HACCP ودريافت گواهي نامه بين المللي اين استاندارد با ما تماس حاصل فرماييد .

HACCP

شايد شما نيز اين عبارت را بر روى محصولات غذايى ديده باشيد ولى با مفهوم آن آشنا نباشيد. به نظر مى رسد دانستن مفهوم HACCP و نقش آن در سلامت جامعه ضرورى است.امروزه مردم نسبت به نوع خريدشان توسط مجامع بهداشتى اطلاعات جديدى کسب مى کنند اينکه بسته‏هاى غذايى بايد داراى پروانه ساخت، تاريخ توليد و انقضا باشند، آدرس کارخانه بايد مشخص باشد و چون امروزه قيد اين موارد روى تمام بسته‏هاى غذايى اجبارى است، دنبال چيزهاى جديدترى مى گردند تا مطمئن شوند محصولى را که مى خواهند خريد کنند از هر حيث ايمن و مطمئن باشد. آنها نمى خواهند براى محصولى هزينه کنند که سلامت آنها را به مخاطره مى اندازد. بنابراين به دنبال گواهى هاى بهداشتى روى بسته‏بندى هاى غذايى مى گردند که گواهى هاى استاندارد و HACCP از اين دسته‏اند.امروزه به منظور کنترل صحيح مواد غذايى و پيشگيرى از بيمارى هاى ناشى از مصرف غذاى آلوده اجراى سيستم HACCP به معناى تجزيه و تحليل خطرات و نقاط کنترل بحرانى مطرح است. (نقاطى از زنجيره توليد که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف‏کننده وجود دارد را نقاط بحرانى نامند). HACCP در حقيقت ابزارى است براى بازرسى نظارت و کنترل بهداشتى مواد غذايى.در HACCP، ايمنى غذايى هميشه در اولويت قرار مى گيرد و مؤثرترين راه نيز براى ايمنى مصرف مواد غذايى است.روش HACCP يکى از مهم‏ترين روش‏هاى نظارت بر کيفيت در صنايع غذايى است. با اجراى صحيح اين روش، فرآورده‏هاى غذايى از مرحله خريد مواد اوليه تا توليد و توزيع نهايى و مصرف مستقيم مصرف‏کنندگان مورد نظارت و بازرسى قرار مى گيرند.با اجراى اين روش در مجتمع‏هاى توليدى مواد غذايى، سلامت و بهداشت جامعه انسانى از طريق کاهش ميکرو ارگانيسم‏هاى بيمارى زا تأمين خواهد شد.

با اجراى اين روش مى توان تمام عوامل خطرزاى بيولوژيکى، شيميايى و فيزيکى را در تمام فرآيندهاى مختلف توليد که شامل تهيه مواد اوليه، توليد، بسته‏بندى، ذخيره‏سازى و توزيع محصول نهايى است شناسايى و حذف کرد يا آنها را به سطح قابل قبول رساند.در اين روش، عمليات بازرسى و نظارت قبل از توليد نهايى و در طى فرآيندهاى گوناگون توليد انجام مى گيرد، به اين ترتيب خطر آلودگى مواد غذايى به کمترين ميزان خواهد رسيد.

در روش HACCP، امکان نفوذ عوامل خطرزا به محصول نهايى و در نتيجه مصرف‏کننده به کمترين ميزان مى رسد و باعث افزايش سطح ايمنى و فرآورده‏هاى غذايى مى شود.

فايل آموزشي

حداقل ضوابط فني و بهداشتي براي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي

گواهي haccpدراخذمجوزصادرات به عراق نقش زيادي دارد