شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

براي اخذ مجوز صادرات به جنوب عراق فعلا شرکت چینی HQTS واینترتک فعال میباشند -در مرز چزابه بازرسی آغاز شده است

طرح ارزیابی انطباق محصول -COC/VOC  یک مکانیزم اجباری است که توسط دولتها درخواست میگردد. این طرح با حمايت از خریداران، صادرکنندگان و تسهیل در امر تجارت کاالاهای مصرفی، مزایای زیادی را برای مصرفکنندگان، دولتها و تمامي بخشهای بازرگانی به همراه دارد که شامل بازرسی پیش از حمل به منظور حصول اطمینان از کیفیت کاالا و انطباق با استانداردهای کیفی کشورعراق میباشد. شركتهاي بازرسي فوق الذكردر حال حاضر، این گونه خدمات بازرسی را در تمتم كشورها و به مقصد عراق ارائه میمنایند.


براي مشاهده ليست شركتهاي بازرسي كننده طرف قرار داد با اداره استاندارد عراق اين لينك مراجعه فرماييد

در صورت تمايل به دريافت خدمات مشاوره از شبكه مشاوران ايران ICNETتوجه داشته باشيد هزينه ها به 2 بخش تقسيم مي گردد :

هزینه مشاوره و هزینه بازرسی

مدارك مورد نياز جهت اخذ مجوزصادرات به عراق:

پرفورما

پکینگ لیست

اظهار نامه گمرکی مربوط به محموله قبلی همین کالا