بازار يابي غير مستقيم

اين روش براي كالاهايي كاربرد دارد كه:

در خواست خريد آن از جانب تجارعراقي ويا واسطه هاي مرزي(دلال ها) بسيار بالا مي باشد چون كالاي مصرفي وداراي زمينه تجاري در عراق مي باشند از قبيل :مصالح ساختماني -مواد غذايي كودهاي شيميايي-سوخت و....

در اين روش بين بخش بازرگاني ICNET و توليد كننده يك قرار داد باعنوان:

نماينده بازاريابي انحصاري منعقد مي گردد وسپس مطابق شرايط قرار داد محصول توليد كننده با برچسب گذ اري والزامات وپيشنيازهاي صادراتي عراق تهيه ونمونه كالا توسط بخش بازرگاني شبكه مشاوران ايران در دفاتر نمايندگي مرزي در مهران-شلمچه-باشماق وپرويزخان توزيع مي گردد واز طريق غرفه داران مرزي به فروش مي رسد .

تعهدات صادر كننده:

  • اخذ استانداردهاي ايزو9001 وايزو22000براي مواد غذايي(ازبخش صدور گواهي نامه شبكه مشاوران ايران )
  • ارسال نمونه با برچسب منطبق با الزامات عراق به دفاتر مرزي
  • درج شماره تلفنهاي بازار يابي شبكه مشاوران ايران روي كالا
  • تامين كليه تاييديه هاي داخلي در ايران مثل پروانه استاندارد ملي يا گواهي بهداشت

تعهدات بازارياب :

  • اخذ مجوزهاي بازرسي صادرات (بي وي -بالتيك كنترول -اس جي اس و..)
  • نظارت بر انجام معامله به شكل نقدي
  • ارايه قيمت كالا به نرخ توافق شده از جانب توليد/صادر كننده

متن نمونه قرار داد تجاري را ازاينجا دانلود نماييد