بازار يابي مستقيم

اين روش براي كالاهاي با مصرف غير عمومي كاربرد دارد كه اولا تاجر يا واسطه عراقي براي واردات آن به عراق وجود ندارد ويا كالاهايي هستند كه داز طريق مناقصات در خاك عراق خريداري مي شوند يا مشتري خريد ان يك بخش خاص دولتي استاز قبيل:تجهيزات نيروگاهي -تجهيزات مورد نياز سايت هاي نفتي -ماشين آلات راه سازي-تجهيزات آزمايشگاهي وپزشكي-مواد اوليه -انواع تجهيزات نظامي وحفاظتي-و....

اين روش مطابق روش اول انجام مي شود با اين تفاوت كه كالا به طور مستقيم به خريدار /تاجرعراقي يا يك بخش بازرگاني مثل اتاقهاي بازرگاني-پيمانكاران نفتي /ساختماني يا زيرمجموعه بازرگاني عتبات عاليات ويا فعالان دولتي در عراق فروخته مي شود

تعهدات توليد/صادر كننده مطابق با روش اول به انضمام دريافت كارمزد ويزيتوري در موارد خاص

تعهدات شبكه مشاوران ايران :

مانند روش اول به انضمام ارايه خدمات عقد قرار داد پيماني در عراق از طريق وكيل ودريافت چك عراقي از خريدار يا معادل معتبر آن از ايران

به همین منظور تفاهم نامه ای با یک مجموعه بازاریابی مستقر در عراق ((شهر کربلا)) منعقد گردیده است که می تواند خدماتی نظیر انبار,دفترجهت مذاکراه با مشتری,مترجم ,محل اقامت و خودرو جهت ایاب وذهاب برای بازاریابی مستقیم تجار محترم ایرانی را فراهم نماید .

تلفن پاسخ گویی:

09179499441