شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

قابل توجه صادركنندگان محترم به عراق:

مجموعه اطلاعات تجار عراقي براي صادركنندگاني كه قصد ورود به بازار عراق رادارند وتمايل دارند كه براي شروع به شكل مستقيم نيز ارتباطاتي را ايجاد نمايند بسيار مفيد مي باشد اين مجموعه ها از منابع مختلف اطلاعاتي جمع آوري شده است وشامل :نام تاجر/ شركت بازرگاني-تلفن-ايميل مي باشد هركدام ازفايلها به مبلغ 20هزار تومان به فروش مي رسد.

مجموعه 1 شامل اطلاعات كامل بيش از 500شماره تلفن وموبايل شركت ساختماني دراربيل به همراه ايميل .

مجموعه 2 شامل اطلاعات كامل بيش از 500 شماره تلفن وموبايل شركت ساختماني دراربيل به همراه ايميل .

مجموعه3 شامل اطلاعات كامل بيش از 800 شماره تلفن ازشركتهاي مختلف در سليمانيه همراه ايميل .

مجموعه4

شبكه مشاوران ايران در خصوص صحت وسقم اين اطلاعات هيچگونه مسئوليتي ندارد.

براي واريز مبلغ با شماره تلفن :09386872199 خانم حمزه لويي هماهنگ فرماييد

براي دريافت رايگان فايل نمونه تعدادي از تجارعراقي ك IRAQ2015رادر قسمت كدرهگيري سايت وارد كرده فايل رايگان را دريافت نماييد.

مجموعه رايگان 100ايميل تاجرعراقي

اخذمجوزصادرات به عراق,اخذ مجوزBVصادرات به عراق