شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

صادرات به گرجستان

استانداردهاي لازم براي صادرات به گرجستان
استانداردهاي شوروي سابق که حدود 26000 عدد بوده اند، هنوز در گرجستان وجوددارند اما در عمل هر محصولي که استاندارد کشورهاي اروپايي، آمريکايي و کشورهاي مشترک المنافع را داشته باشد، هيچ گونه مشکلي در بازار گرجستان نخواهد داشت.استانداردهاي پذيرفته شده در ايران نيز قابل استفاده در گرجستان مي باشند.چون اين كشور عضو اتحاديه اروپا مي باشد عموما گواهي نامه CE را موردتاييدقرار مي دهد.
- ارزيابي و آزمايش
مسئوليت اجراي آزمايش بر روي کالاهايي که نياز به طي مراحل ارزيابي دارند، بر عهده مرکز اعتبارگذاري دولتي گرجستان است. زمان مورد نياز براي آزمايش محصولات موردنظر براي اعطاء گواهي بستگي به نوع جنس دارد. قانون محدوديت زماني خاصي براي آن تعيين نکرده است.

خدمات مشاوره در اخذ ويزاي گرجستان