شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

تركيه نقطه تلاقي دو قاره مهم آسيا و اروپا مي باشد و در جنوب شرقي آسيا با وسعت814578كيلومتر وسعت واقع شده است و متشكل از دو شبه جزيره (شبه جزيره آناتولي و تراس شرقي)مي باشد و تركيه با دو همسايه اروپايي و شش همسايه آسيايي مرزهاي مشترك دارد تركيه از نظر تقسيمات به هفت منطقه مهم تقسيم شده است و از نظر تقسيمات كشور تركيه داراي70استان مي باشد كه 4استان تركيه در اروپا و بقيه در بخش تركيه آسيا واقع شده اند.تركيه بدليل موقعيت جغرافيايي،موقعيت ممتازي جهت دستيابي به بازارهاي كشورهاي غربي و كشورهاي مشترك المنافع دارا مي باشد.

كشور تركيه با سيستم اقتصاد سرمايه داري و متكي برپايه اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصي با حمايت دولت نقش وسيعي در امر توسعه اقتصادي ايفا نموده است و تركيه در حال پيشرفت در زيربناي فني و علمي و جذب نيروهاي متخصص مي باشد و پنجمين كشور عضو
OECD مي باشد.مهمترين برنامه اقتصادي تركيه توسعه صنعتي كشور مي باشد.عمده صادرات آن محصولات كشاورزي و كالاهاي ساخته شده مي باشد.يكي از سياست هاي اقتصادي تركيه گسترش همكاريهاي اقتصادي و مبادلات بازرگاني با كشورهاي اسلامي بويژه جمهوري اسلامي ايران مي باشد.