شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

جمهوري آذربايجان با جمعيتي بیش از 8.2 ميليون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده هفتاد و سومین اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي GDP قرار دارد.
در سال 2009 ميلادي توليد ناخالص داخلي اين كشور بر اساس برابري قدرت خريد 86.03 ميليارد دلار بوده است. جمهوری آذربایجان در مقایسه با سایر جمهوری‌های تازه استقلال یافته اطراف خود، در اثر بهره‌برداری از منابع نفتی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توسعه بیشتری پیدا کرده ‌است. این کشور براي دستیابی به اقتصاد توسعه یافته‌تر، اصلاحات گوناگوني را انجام داده است. تدوين قانون جديد سرمايه‌گذاري، اصلاح سيستم بانكي،‌ تسهیل واردات و خصوصي‌سازي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي دولتي از اين جمله‌اند.


جمهوري آذربايجان داراي اقتصادي متنوع با بخش‌هاي کشاورزي، خدمات، معدن، گردشگري و توليدات کارخانه‌اي است. در دهه‌ي گذشته ابزارهاي کنترلي دولت بر اقتصاد، به منظور ساده‌سازي ساختار مالياتي، افزایش جلب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به افزايش خصوصي‌سازي کاهش يافته است.

باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد.

آمار مهمترين توليدات صنعتي آذر بايجان